PCBS Het Mozaïek

Huishoudelijke reglementen

Lees hieronder de huishoudelijke regelementen.

Artikel 1.1
Ten aanzien van door het bestuur (het bevoegd gezag) ter tafel gebrachte voorstellen hebben de leden het recht wijzigingen voor te stellen. 

Artikel 1.2
Elk lid heeft het recht bij het bestuur schriftelijk een voorstel met  toelichting in te dienen. Het bestuur is verplicht dit voorstel te plaatsen op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering, indien het door ten minste 15 leden is ondertekend.

Artikel 2
Begunstigers zijn allen, die zonder lid te zijn de vereniging met een jaarlijkse bijdrage steunen. Zij hebben het recht de algemene vergadering te bezoeken, met dien verstande dat hun in bijzondere gevallen, ter beoordeling van het bestuur, de toegang tot de vergadering kan worden ontzegd. Zij hebben geen stemrecht. 

Artikel 3
Voor elke in het bestuur door middel van verkiezingen te vervullen plaats, stelt het bestuur een voordracht op, zo mogelijk bestaande uit twee kandidaten. Elk lid heeft het recht een tegenkandidaat te stellen tot één dag voor de algemene ledenvergadering als het door ten minste 15 leden wordt ondertekend. 

Artikel 4
Het bestuur (het bevoegd gezag) bestaat uit het dagelijks bestuur en de interne toezichthouders. 

Het dagelijks bestuur vergadert minstens zes keer per jaar en verder zo dikwijls het belang van de vereniging dit eist. Het dagelijks bestuur vergadert bij voorkeur in aanwezigheid van een directielid. Het directielid voorziet het dagelijks bestuur van informatie en kan advies geven over de te behandelen onderwerpen. 

De interne toezichthouders vergaderen minimaal vier keer per jaar in aanwezigheid van ten minste twee leden van het dagelijks bestuur. De interne toezichthouders kunnen een vertegenwoordiger van de directie voor overleg uitnodigen de vergadering bij te wonen.  

Daarnaast vergadert het bestuur zo dikwijls de voorzitter en ten minste twee leden dit in het belang van de vereniging nodig oordelen.  

Het dagelijkse bestuur en de interne toezichthouders worden door de secretaris ten minste zeven dagen te voren schriftelijk of per mail bijeen geroepen met vermelding van de agenda.  

Artikel 5
De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen. Hij heeft het recht de besprekingen over een bepaald onderwerp te sluiten, tenzij de vergadering anders beslist. 

Artikel 6
De secretaris is belast met het convoceren van de bestuurs- en ledenvergaderingen. Hij houdt nauwkeurig aantekening van hetgeen in de vergaderingen wordt verhandeld en is verantwoordelijk voor de notulen. Hij voert de correspondentie van de vereniging en beheert het archief. Voorts draagt hij er zorg voor dat op elke vergadering een exemplaar  van de statuten en het huishoudelijk reglement.  

De secretaris zorgt ervoor dat het bestuursverslag voorafgaand aan de ledenvergadering tijdig op de site van pcbs Het Mozaïek staat en ter inzage ligt in de schoolgebouwen.  

Artikel 7
De penningmeester is belast met de financiële administratie van de vereniging. Hij is te allen tijde verplicht aan het bestuur inzage te geven van zijn boeken en desgevraagd verantwoording af te leggen van zijn financieel beheer. Elke uitgave moet zoveel mogelijk door een bewijsstuk gedekt zijn. In de jaarvergadering licht de penningmeester het financiële beleid over het afgelopen boekjaar toe. 

Artikel 8a
De leden van het dagelijks bestuur zijn in staat om:

 • afstandelijkheid en betrokkenheid te combineren; 
 • beoordelen/controleren te combineren met adviseren/stimuleren; 
 • het verenigingsbelang te behartigen met oog voor het algemeen maatschappelijke belang; 
 • besluitvaardig te handelen;
 • te werken met globale informatie en zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de aan hen voorgelegde aangelegenheden;
 • ontwikkelingen in het onderwijs, de onderwijspolitiek en de maatschappij zelfstandig te volgen;
 • door de informatie heen te kijken en organisatorische spanningen te herkennen;
 • hun eigen functioneren te (laten) evalueren; 
 • in voldoende mate tijd en energie te kunnen besteden aan het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen en voor eventuele overige taken;
 • hun netwerk aan te wenden voor de ondersteuning van de vereniging.

 Artikel 8b
Van de toezichthouders wordt verwacht dat zij: 

 • zich onafhankelijk kunnen opstellen ten opzichte van de leden van het dagelijks bestuur; 
 • zich betrokken voelen bij het primair onderwijs en de doelstellingen en de grondslag van de vereniging; 
 • inzicht hebben in maatschappelijke ontwikkelingen; 
 • openstaan voor brede maatschappelijke belangen in het bijzonder van ouders en de lokale gemeenschap;
 • in staat zijn de rol van toezichthouder te onderscheiden van de rol van het dagelijks bestuur en die van het management;
 • in staat zijn de leidende principes binnen de vereniging te bewaken en het dagelijks bestuur te bevragen op onderwijskundig, organisatorisch en financieel terrein;
 • kunnen functioneren in teamverband; 
 • bereid zijn zich te verdiepen en zich te ontwikkelen in hun toezichthoudende taak.

Artikel 9
De hoogte van de contributie, zoals die in artikel 5 lid 1 der statuten is bedoeld,  wordt vastgesteld door de algemene vergadering. In bijzondere gevallen is het bestuur bevoegd het bedrag lager te stellen of algehele vrijstelling te verlenen. 

Artikel 10
Schenkingen, erfstellingen of legaten mogen niet aangenomen worden wanneer daaraan voorwaarden verbonden zijn, strijdig met de grondslag of bezwaarlijk voor de verwerkelijking van het doel van de vereniging. In geval van twijfel vraagt het bestuur het oordeel van de algemene vergadering. Erfstellingen worden alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaard. 

Gewijzigd huishoudelijk reglement September 2019