PCBS Het Mozaïek

Huishoudelijke reglementen

Lees hieronder de huishoudelijke regelementen.

Artikel 1
Ten aanzien van door het uitvoerend bestuur ter tafel gebrachte voorstellen hebben de leden het recht wijzigingen voor te stellen. 

Artikel 2
Elk lid heeft het recht bij het uitvoerend bestuur schriftelijk een voorstel met toelichting in te dienen. Het bestuur is verplicht dit voorstel te plaatsen op de agenda van de eerstvolgende algemene ledenvergadering, indien het door ten minste 15 leden is ondertekend.

Artikel 3
Voor elke in het toezichthoudend bestuur door middel van verkiezingen te vervullen plaats, stelt het toezichthoudend bestuur een voordracht op, zo mogelijk bestaande uit twee kandidaten. Elk lid heeft het recht een tegenkandidaat te stellen tot één dag voor de algemene ledenvergadering als het door ten minste 15 leden wordt ondertekend.

Artikel 4
De voorzitter van het toezichthoudend bestuur is belast met de leiding van de vergaderingen. Hij heeft het recht de besprekingen over een bepaald onderwerp te sluiten, tenzij de vergadering anders beslist.

Artikel 5
Het uitvoerend bestuur is belast met het convoceren van de ledenvergaderingen. Hij is verantwoordelijk voor het tot stand komen van het verslag van de ledenvergadering. Hij voert de correspondentie van de vereniging en beheert het archief. Voorts draagt hij er zorg voor dat op elke vergadering een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement beschikbaar is.

Artikel 6
De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. In bijzondere gevallen is het bestuur bevoegd het bedrag lager te stellen of algehele vrijstelling te verlenen.

Vastgesteld op de ALV 5 juli 2023